Spolupracujeme s

adra-logo

Kto sme

ADRA (Adventist Development and Relief Association – Adventistická agentúra pre pomoc a rozvoj) je nezisková, mimovládna organizácia založená na Slovensku v roku 1992. ADRA ako občianske združenie uskutočňuje svoje aktivity v oblasti rozvojovej spolupráce a humanitárnej pomoci v Slovenskej republike a v zahraničí.

 Vízia:

Spoluvytvárať svet, v ktorom budú žiť ľudia v najmenej rozvinutých krajinách dôstojnejší a slobodnejší život a lepšie pripravení na možné humanitárne situácie.

 Poslanie:

rostredníctvom programov, projektov, advokácie, partnerstiev, vzdelávania a šírenia povedomia, zlepšovať v oblasti rozvojovej spolupráce životnú úroveň ľudí v v najmenej rozvinutých krajinách, pomáhať ľuďom v humanitárnych situáciách zapríčinených človekom a/alebo prírodou v zahraničí a na Slovensku a rozvíjať pravidelné a systematické dobrovoľníctvo na Slovensku.

 Hodnoty:

ADRA je organizácia založená na kresťanských hodnotách, ktorá spolupracuje a pomáha ľuďom bez ohľadu na rasu, farbu pleti, národnosť, vierovyznanie alebo politickú príslušnosť, pričom kladie dôraz na princípy humanity, nezávislosti, nestrannosti, neutrality, transparentnosti, udržateľnosti, zodpovednosti, participatívneho prístupu a spätnej väzby.

Dobrovoľnícky program v domoch pre seniorov

So seniormi vykonávame individuálne sprevádzanie a skupinové aktivity v domovoch dôchodcov. Momentálne ide o tri štátne zariadenia v mestskej časti Ružinov: Domov dôchodcov Pažítková, Domov dôchodcov Sklenárova, Domov dôchodcov Pivonková a jedno súkromné centrum v mestskej časti Nové mesto – Dom seniorov Rudi.

Implementujeme v súčasnosti projekt z Mestskej časti Ružinov – „Keď dávať znamená získať“ – jeho cieľom je zmierniť sociálnu izoláciu osamelých seniorov bez rodinného zázemia a prispieť k napĺňaniu spoločenských a kultúrnych potrieb a rozvoj kognitívnych funkcií seniorov

V roku 2016 máme záujem realizovať návštevnú službu seniorov. Pôjde o pilotný projekt, ktorý zatiaľ na Slovensku v takejto podobe neexistuje. V prvom testovacom roku máme záujem o nastavenie pravidiel, zaškolenie dobrovoľníkov a následne praktickú prácu so seniormi s vyšším stupňom odkázanosti, ktorí bývajú sami. Pre zjednodušenie koordinácie bude cieľová skupina vyberaná na základe odporúčania najodkázanejších klientov vďaka sociálnemu odboru mestskej časti Ružinov.

 Kresťania v meste

Kto sme

 • sme občianske združenie inkluzívna platforma, ktorá združuje cirkevné zbory a spoločenstvá štátom registrovaných cirkví, ako aj kresťanské mimovládne organizácie, ktoré majú sídlo na území mesta Bratislava,
 • táto platforma je založená na osobných vzťahoch predstaviteľov cirkevných spoločenstiev a organizácii, ponúka aktívne členstvo alebo len príležitostnú participáciu na jej jednotlivých projektoch.

AKO POMÁHAME

 • varenie a výdaj stravy počas celého roka
 • vyhľadávanie a návštevy núdznych v teréne
 • zbierky šatstva, potravín, prikrývok, hygienických potrieb a i.
 • pomoc pri vybavovaní dokladov a dávok
 • pomoc pri hľadaní zamestnania a ubyto-vania
 • organizovanie brigád, aktivačné práce, sprostredkovanie komerčnej práce
 • praktická pomoc a osobný záujem s cieľom socializácie núdznych ľudí do spoločnosti

 VARENIE A VÝDAJ STRAVY

 •  počas celého roka zabezpečujeme varenie 25 l hustej polievky a výdaj stravy pod mostom Lafranconi
 • na výdaj chodí cca 80-100 ľudí bez domova
 • strava sa vydáva 2-krát týždenne počas teplých mesiacov a 3-krát týždenne počas chladných mesiacov (utorky, štvrtky, soboty)
 • do pomoci varenia a výdajov je zapojených cca 200 dobrovoľníkov organizácie Kresťania v Meste

 PRÁCA V TERÉNE

 • chodíme za ľuďmi bez domova do terénu  na miesta, kde sa obvykle zdržiavajú
 • pri návštevách dostanú jedlo, v prípade potreby šatstvo alebo iné nevyhnutné veci
 • pomáhame im pri vybavovaní dokladov, dávok, ubytovania, či pri hľadaní zamestnania
 • túžime im priniesť novú nádej na zmenu ich života; túto nádej im prinášame osobným záujmom o ich existenciu  a budúcnosť.

POMOC NÚDZNYM NA ZÁTIŠÍ

 • vďaka podpore  v spolupráci s MÚ Bratislava – Nové Mesto
 • realizujeme pomoc pre 54 ľudí bez domova žijúcich v nevyhovujúcich podmienkach v gete na Zátiší,
 • zabezpečujeme potraviny, deky, spacáky, ošetrenia, poradenstvo, hygienické potreby a inú pomoc
 • pripravujeme projekt aktivačných prác

 PROJEKT ZAMESTNÁVANIA

 •  organizujeme brigády pre ľudí bez domova
 • núdzni ľudia majú možnosť vytvoriť si, resp. obnoviť svoje pracovné návyky
 • brigádnikom, ktorí sa osvedčia, sprostredkúvame trvalé zamestnanie
 • ľudia bez domova upratujú a čistia lokality v mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
 • projekt realizujeme vďaka grantovej podpore MČ BA – Nové Mesto a Hlavné mesto SR Bratislava

SKLADY POMOCI

 • v súčasnosti máme otvorené tri sklady pomoci na Tomášikovej 30, Ružinov a Ambroseho 6 v Petržalke, Junácka 1, MiÚ NM
 • do skladov pomoci je možné doniesť ošatenie, trvanlivé potraviny, hygienické potreby, drogériu, prikrývky, sviečky a ďalšie potrebné veci

 

Pridaj komentár